Dienstenpakket

In maart 2023 ia aan de leden een brief gestuurd met informatie over de algehele kostenstijging en welke gevolgen dit voor de vereniging heeft.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 4 april 2023 is hier een nadere toegelicht op gegeven.

Hieronder een samenvatting.

Momenteel is er in Nederland sprake van flinke prijsstijgingen. Dit heeft ook gevolgen voor onze vereniging. Zowel voor de algemene kosten (o.a. bank kosten, verzekeringen, kosten website) als de uitvaartkosten (o.a. werkzaamheden uitvaartbegeleiding, vervoerskosten).

Als gevolg van de gestegen uitvaartkosten is ook de actuariële voorziening gestegen. De actuariële voorziening is het bedrag dat we als vereniging beschikbaar moeten hebben om aan onze verplichtingen richting de leden te kunnen voldoen. Een te grote stijging van de uitvaartkosten is financieel gezien voor de vereniging niet verantwoord.

In de laatste jaren is er, mede door Covid 19, veel veranderd in de uitvaartbegeleiding. De wensen van de overledene en de nabestaanden staan nog steeds bovenaan, maar die zijn minder traditiegetrouw als in het verleden. Ongemerkt gaf dit steeds meer werk voor de uitvaartbegeleiders en, bij ongewijzigd voortzetten hiervan, zouden de kosten per uitvaart behoorlijk hoger worden. De actuariële voorziening zou daardoor nog verder omhoog gaan en de lidmaatschapskosten zouden dan teveel moeten stijgen.

Binnen het bestuur is hierover het afgelopen jaar uitgebreid gesproken, zijn zaken uitgezocht en is ook met andere begrafenisverenigingen overlegd hoe zij met dit probleem omgaan.

Op basis van alle verzamelde informatie is in de jaarvergadering besloten de contributie beperkt te verhogen en een splitsing in ons dienstenpakket aan te brengen. Hierbij hanteert de vereniging een “basis dienstenpakket”, dan onder het lidmaatschap valt en waarin alle werkzaamheden zijn opgenomen die de basis vormen voor een goede en eervolle uitvaart. Daarnaast biedt de vereniging tegen een aanvullende vergoeding het “ontzorgingspakket”, waarin een aantal extra diensten zijn opgenomen om u nog meer te kunnen ondersteunen.

Voor de inhoud van het basis dienstenpakket en het ontzorgingspakket willen wij u verwijzen naar:

Het Dienstenpakket.

Belangrijk

Indien u lid bent van de vereniging worden de betreffende kosten van het basis dienstenpakket door de “Laatste Eer” gedragen op voorwaarde dat zij in opdracht van de vereniging en door haar medewerkers worden verricht.

Voor diensten die niet gebruikt worden vindt geen compensatie plaats.

Ook worden een aantal diensten door ons verzorgd, waarvan de kosten niet onder het lidmaatschap en ontzorgingspakket vallen, zoals onder andere:

  • aanschaf van de grafkist
  • kosten van advertenties, rouwcirculaires, dankbetuiging kaarten
  • kosten van rouwarrangementen
  • kosten van avondwake en begrafenis- of crematieplechtigheid
  • koffie en/of broodmaaltijd, of overige catering kosten

Het zijn processen die aan verandering onderhevig zullen blijven, maar we hopen met het bovenstaande een nieuw fundament te hebben gecreëerd waarmee we de komende jaren voorlopig weer vooruit kunnen.